Neděle, 5 února, 2023

Jak přihlásit cizince k trvalému pobytu?

- Komerční sdělení -aktuality

V České republice je mnoho cizinců, kteří zde sice bydlí, ale nemají tu hlášený trvalý pobyt. Většina cizinců přijíždí do ČR za prací, mají tedy vyřízené pracovní povolení – zaměstnaneckou nebo modrou kartu.

S tímto povolením se uděluje i povolení k pobytu na určitou dobu. Vyřízení žádosti k trvalému pobytu na území ČR není tak jednoduché, jak se může zdát.

V žádosti se přihlíží k tomu, zda se jedná o cizince, který je občan EU nebo cizince ze třetích zemí, tedy mimo EU. Žádosti jsou podávány totožně, přihlíží se pouze na povinnost doložit více dokumentů u cizinců ze třetích zemí.

Kdy je možné žádat trvalý pobyt pro cizince?

Žádost o trvalý pobyt je možné podat:

  • po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR,
  • po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR za předpokladu, že jste rodinný příslušník občana ČR a tento stav trvá déle než 1 rok.

Žádost se podává na předepsaném formuláři a odevzdává se Ministerstvu vnitra ČR. Žádost musí být vyplněna čitelně, popravdě a včas. Není-li tak učiněno, může dojít k prodloužení doby vyřízení nebo jejímu automatickému zamítnutí.

Rozhodnutí vydává Ministerstvo vnitra ČR nejpozději do 60 dnů, počítá se od podání žádosti a jejich náležitostí. V případě nesrovnalostí je poskytnuta potřebná lhůta, aby došlo k odstranění nebo doplnění žádosti.

Co je nutné doložit k žádosti?

  • Doklad totožnosti – nejčastěji se jedná o cestovní doklad (originál a musí být donesen na Ministerstvo vnitra osobně nikoli přes prostředníka).
  • Doklad o pobytu – povinnost doložit, že na území ČR opravdu nepřetržité 2 nebo 5 let pobývá.
  • Fotografie – 2 kusy a vždy musí být aktuální.
  • Zajištěné ubytování – doklad musí být platný.

Tyto náležitosti jsou povinné u cizinců z EU. Cizinci třetího státu musí navíc doložit následující.

  • Výpis z evidence rejstříku trestů – aktuální.
  • Doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka.
  • Doklad o prostředcích k zajištění ubytování.

Všechny dokumenty musí být v českém jazyce nebo úředně přeložené. Jestliže se žádosti týká aktuální poplatek, předložit musíte také doklad o zaplacení správního poplatku.

Žádost si podávají osoby od 15 let, je důležitá přítomnost zákonného zástupce, který se žádostí souhlasí.

Jak se dozvím rozhodnutí?

Rozhodnutí je oznámeno buď telefonicky nebo písemně.

Schváleno

Je-li žádost schválena, musíte se na výzvu dostavit na určitý datum osobně na Ministerstvo vnitra. Není možné zaslat dokument poštou nebo s plnou mocí pověřit někoho ze svého okolí. Povolení se vydává pouze na základě prokázání totožnosti žadatele. I na vyzvednutí existuje lhůta, není-li povolení vyzvednuto do 30 dnů, je řízení pozastaveno.

Platnost povolení je 10 let, je možné je neustále obnovovat. Povolení je vydáno v několika vyhotovení, přičemž se nejedná o kopie, pouze jazykové překlady. Ve chvíli, kdy se stanete plnohodnotným občanem ČR, jste evidován zároveň v registru zdravotních pojišťoven.

Zamítnutí

Může se stát, že je žádost zamítnuta. Nejprve máte možnost se do 15 dnů odvolat. Následně probíhá šetření na Ministerstvu vnitra, zda bylo odvolání oprávněno. Je-li rozhodnuto, že ne, přechází celá žádost na Komisi, která se zabývá rozhodováním o pobytu cizinců, ta rozhodně definitivně.

Zajímá vás tato problematika více? Nezávazně nás kontaktujte s dotazem na stránkách https://irsczech.com/.

Další články autora

Comments

Mohlo by se vám líbit

Reklama

- Komerční sdělení -PR článek